اخبار

تاریخ انتشار 1398/05/31

قرارداد 4 میلیار تومانی ممیزی کتاب

توضیحات مدیرعامل یک شرکت خصوصی درباره قرارداد 4 میلیارد تومانی ممیزی کتاب

توضیحاتی درباره قرارداد 4 میلیارد تومانی ممیزی کتاب

مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری کارآفرینان فرهنگ و هنر به برخی حواشی ایجادشده پیرامون قراردادی که این موسسه برای تطبیق کتاب ها با ضوابط نشر با ارشاد دارد و هم چنین رقم این قرارداد، پاسخ داد.

به گزارش ایکنا ، فارس نوشت: هفته گذشته پس از انتشار خبری مبنی بر اینکه موسسه ای طرف قرارداد با وزارت ارشاد برای تطبیق کتاب ها با ضوابط نشر که در قرارداد آن ۱۳ میلیون صفحه ذکر شده، ۴ میلیارد تومان دریافت کرده است؛ رقمی که حواشی بسیاری ایجاد کرد.
خبرنگار فارس در گفت وگو با سهراب حمیدی، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری کارآفرینان فرهنگ و هنر که طرف پیمانکار این قرارداد بود، چند و چونِ این ماجرا را جویا شده که توضیحاتی در این خصوص ارائه کرده است.
وی با اشاره به این قرارداد گفت: این قراداد برای نظارت بر کتاب ها است که باید بروید جزئیات آن را از معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سوال کنید. اسم قرارداد «قرارداد پشتیبانی و اجرایی» است و پشت این قرارداد هزار نفر از اساتید دانشگاه هستند که در ممیزی نقش دارند و باید همه این جزئیات را از آقای جوادی و مدیر اداره کتاب سوال کنید.
حمیدی به سوال خبرنگار فارس درباره اینکه چگونه در ممیزی نقش داشتید، اینطور پاسخ می دهد: ما ممیزی نمی کردیم. نظارت کار دولت است و آن را واگذار نمی کند و این پول برای بررس های کتاب ها است. شصت هفتاد هزار کتاب در سال را این بررس ها می خوانند و این چهار میلیارد هزینه این کاری است که ارشاد پرداخت می کند.
وقتی از او درباره اینکه چرا اداره کتاب این پرداخت ها را مستقیم انجام نمی دهد و قرارداد بیرونی بسته است، سوال کردیم، گفت: باید بروید جزئیات این قرارداد و هزینه را از ارشاد مطالبه کنید. به من از این پول چیزی نمی رسد بلکه به بررس ها پرداخت می شود.