اخبار

تاریخ انتشار 1396/06/17

بزرگ نادرزاده درگذشت

بزرگ نادرزاده به ترجمه آثار فلسفی شهرت داشت

زرگ نادرزاده امروز، شانزدهم شهریورماه، پس از یک دوره بیماری در بیمارستان گاندی تهران درگذشت.

بزرگ نادرزاده مترجم آثاری چون حکمت یونانیان (شارل)، آئین میترا (ورمارزن)، تأمل در مبانی دموکراسی (دوباتن)، توکویل (کنن هوتر)، رساله‎ای در بارب انسان (کاسیرر)، قدرت سیاسی (لاپیر) و دموکراسی در امریکا (توکویل) بود.