اخبار

تاریخ انتشار 1396/06/12

چه کتاب‌های ترانه‌ای از کریس دی برگ در ایران منتشر شده؟

کتاب ‌های زیادی از این خواننده و ترانه سرا در ایران ترجمه و چاپ شد که اکثر آنها به دهه هفتاد بر می گردد

کتاب‌سرا: دوره اول دولت محمود احمدی‌نژاد، یعنی سال 86، خبری منتشر شد مبنی بر حضور کریس دی‌ برگ در ایران. ابتدا گمان می‌رفت این خبر هم مثل برخی اخبار جنجالی دیگر آن روزها شایعه باشد اما مشخص شد گروه موسیقی آریان با این خواننده مذاکره کرده‌اند و قرار است به ایران بیاید. در هر حال کریس دی برگ بعد از فراز و فرودهای مختلف خبری به ایران آمد و گروه آریان هم بعدها از آلبوم این خواننده پرآوازه رونمایی کرد. او یکی از محبوب‌ترین خواننده‌های خارجی در بین علاقه‌مندان موسیقی در ایران است. بویژه ترانه‌هایش در دهه هفتاد در قالب کاست‌ها تکثیر می‌شد و ایرانی‌ها دوستش داشتند. به خاطر همین هم هست که مترجمان و ناشران در ایران بسیار سراغش رفته‌اند. فهرست زیر بخشی از آثار منتشرشده از اوست:

ت‍ران‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ری‍س‌ دب‍رگ ‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ی‍ک‍دس‍ت‌ و ف‍ره‍اد ف‍ره‍م‍ن‍دف‍ر / نشر ثالث / 1377

ت‍ران‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ری‍س‌ دی‌ ب‍رگ ‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ ام‍ی‍رع‍ل‍ی‌ م‍ح‍ب‍ی و ک‍اوه‌ آری‍ای‍ی‌ / نشر بهنام 1377

زم‍ان‌ را دری‍اب‌ / ترجمه‌ ف‍اطم‍ه‌ ت‍ق‍ی‌پ‍ور / نشر ایدون / 1382

ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ه‍ای‌ ک‍ری‍س‌ دی‌ب‍رگ‌/ ترجمه ام‍ی‍ر پ‍وی‍ا / نشر ت‍ن‍دی‍س‌ ق‍ل‍م / 1383

ک‍ام‍ل‍ت‍ری‍ن‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آل‍ب‍وم‌ه‍ای‌ ک‍ری‍س‌ دی‌ ب‍رگ‌ / ترجمه‌ ف‍ل‍ورا ج‍ه‍ان‌دار / انتشارات فرهنگ جامع / 1383

ب‍ه‍ت‍ری‍ن‍ه‍ای‌ ک‍ری‍س‌ دی‌ ب‍رگ‌ / ترجمه‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ گ‍وه‍ری‌ راد / نشر برهمن / 1383

اشعار کریس دی‌برگ / ترجمه محمد نوراللهی / نشر بهنام / 1389

روز سرباز / ترجمه حسن باستانی / نشر افراز / 1389