اخبار

تاریخ انتشار 1396/06/08

ژاپنی‌ها چقدر کتاب می‌خوانند؟

سرانه آمار مطالعه در ژاپن 90 دقيقه در روز است   

سرانه آمار مطالعه درژاپن 90 دقيقه در روز است و اين عدد بيانگر آن است كه اين كشور در اين زمينه از بسياري كشورهاي در حال توسعه يا حتا پيشرفته، جلو افتاده است. مردم ژاپن در زمينه صنايع گوناگون و كار مداوم مشهور هستند اما آنها پس از جنگ جهاني دوم چنان رشد كردند كه توانستند در اكثر زمينه‌ها، هم‌پاي اقتصاد، به شكوفايي برسند. نكته‌ي جالب توجه آن است كه حداقل تيراژ در ژاپن در حدود 15000 نسخه است حال‌آنكه همين رقم در برخي كشورها به حدود 750 نسخه مي‌رسد. متأسفانه در اين سال‌ها اين آمار درايران نيز وجود داشته است؛ يعني حدودا يك پانزدهم ژاپن. البته تيراژ 15000 نسخه فقط براي چاپ اول در نظر گرفته مي‌شود. گاهي بعضي كتاب‌ها در ژاپن هستند كه در 4 دوره تجديد چاپ به رقم 5 ميليون نسخه مي‌رسند! در كنار اين آمار و ارقام رؤيايي،بد نيست نگاهي هم به درصد مؤلفان و نويسندگان بيندازيم. در اين كشور حداقل درصدي كه به نويسنده بابت تأليف كتاب در نظر گرفته مي‌شود، 25 درصد است. اگر كتابي در ژاپن با 250 هزار نسخه به فروش برسد، فروش موفقي داشته است و مبلغي كه نصيب نويسنده مي‌شود چيزي در حدود 5 ميليارد تومان با معيار پولي ماست! ضمنا توجه داشته باشيد تيراژ 250 هزارتايي كتاب در ژاپن با 20 بار تجديد چاپ به دست مي‌آيد. حال‌آنكه در ايران، براي رسيدن به شمارگان 250 هزار نسخه، شايد صد بار تجديد چاپ لازم باشد.آن‌ها در صنعت چاپ و نشر نيز همراه ديگر صنايع بسيار پيش افتاده‌اند. اميدواريم روزگاري همين آمار را در كشور عزيزمان ببينيم.