کتاب "ابرقدرت های هوش مصنوعی" توسط انتشارات کتاب سرا چاپ و منتشر شد

کتاب سرا هوش مصنوعی کای-فو لی منیژه شیخ جوادی

کتاب ابرقدرت های هوش مصنوعی نوشته کای-فو لی و ترجمه منیژه شیخ جوادی (بهزاد) توسط انتشارات کتاب سرا چاپ و منتشر...

بیشتر ...