کتاب گفتگوهای پشت پرده را مطالعه کنید

کتاب سرا، برجام، گفتگوهای پشت پرده

این کتاب نوشته یکی از باتجربه ترین دیپلمات های آمریکایی است که در طول دوران کاری اش تجربیات زیادی اندوخته است....

بیشتر ...